Search Engine Optimization หรือ SEO คือ กระบวนการทำให้เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น สามารถค้นหาเจอจาก Search Engines ต่างๆ เช่น Google Yahoo หรือ Live (MSN) ให้สามารถแสดงผลลัพธ์จากการค้นหาอยู่ในอันดับดี (อันดับดี หมายถึง เมื่อค้นหาจากคำค้นแล้ว เจอเว็บของเราก่อนเว็บคนอื่น) ซึ่งในปัจจุบันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ที่มีประสิทธิภาพมาก ใช้ต้นทุนที่ต่ำ แต่ให้ผลกำไรสูง

การทำ SEO นั้นมีเทคนิคและวิธีการต่างๆ มากมาย โดยต้องเรียนรู้อัลกอลิธึ่มของ Search Engines แต่ละค่าย ซึ่งโดยปกติอัลกอลิธึ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้การศึกษาด้าน SEO นั้นต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง มาประยุกต์ใช้กับเว็บที่พัฒนา ให้สามารถดำรงอยู่ในเส้นทางสาย SEO ได้ตลอดไป รายละเอียดต่างๆ ของการทำ SEO ผมจะนำมาเขียนในโอกาสต่อไปครับ

ศัพท์น่ารู้

  • Rank = อันดับ ในที่นี้คืออันดับของการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาด้วย
    keyword ต่างๆ ใน Search Engines
  • Keyword = คำค้น ที่ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการจาก Search Engines
  • Search Engines = ผู้ให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
    เช่น กูเกิ้ล (Google) ยาฮู (Yahoo) Live (MSN)
  • Algorithm = อัลกอลิธึม คือ วิธีการดำเนินการอย่างมีโครงสร้างในแบบแผนที่กำหนดไว้